سلسه کارگاههای احیای قلبی _ ریوی

(شامل دو بخش تئوری و عملی)

 شامل جلسات ذیل

  • احیای قلبی _ ریوی در نوزادان و زنان باردار >> ( 3 جلسه )
  • مدیریت راه هوایی در شرایط حاد و اورژانسی >> ( 4جلسه ) ( 2 جلسه تئوری _ 2 جلسه علمی )
  • احیای قلبی _ ریوی در بزرگسالان ( پایه / پیشرفته ) >> 4 جلسه
  • احیای قلبی _ ریوی در اطفال ( پایه / پیشرفته ) >> 4 جلسه

کارگاههای مدیریت ترومایی ( تئوری و عملی )

5- ترومای ستون فقرات و نخاع در تروما
6- برخورد با مصدوم دچار ترومایی سر
7- ترومای شکم و لگن
8- ترومای قفسه سینه

۱- تریاژ در تروما و مصدوم ترومایی
۲- ارزیابی اولیه و ثانویه
۳- کنترل خونریزی در تروما و مدیریت شوک
۴- نقل و انتقال مصدوم در تروما

امکان برگزاری آموزش های تخصصی علمی و عملی به پشتوانه اساتید فرهیخته طب اورژانس در حوزه احیاء قلبی -ریوی و تروما در مراکز درمانی و در محل شرکت های علاقمند و متقاضی وجود دارد.

 مدرس : دکتر محمدجواد بهزادنیا : عضو هیأت علمی و دانشیار طب اورژانس و عضو قطب علمی _ آموزشی ترومای کشور