حیطه موضوعات آموزش:

شامل دانش و مهارت هایی هستند که متخصصین فن به عنوان علوم پایه پزشکی، اصول طب بالینی و مراقبت های پیشگیری شناسایی نموده و با رویکرد ارائه تازه های علمی و عملی حرفه ای گروه هدف، مورد آموزش قرار می گیرند.

 گروه هدف مباحث آموزشی:

گروه هدف فعالیت های آموزشی موسسه توسعه پژوهان، پزشکان، داروسازان و کارشناسان شاغل در بالین، دارخانه و صنعت داروسازی می باشند.
این موسسه، ارایه برخی از فعالیتها را با دعوت و بهره گیری از اساتید و پیشکسوتان علمی کشور در پروژه های مرتبط به تخصص آنها و همکاری بیمارستانها، مراکز بهداشتی ،درمانی، آموزشی و پژوهشی، معاونت ها، دانشکده ها، سازمان نظام پزشکی و پرستاری و … ) به انجام رسانده و لیکن مسئولیت طراحی و کیفیت فعالیتها بعهده این مرکز می باشد .

 محوریت های آموزشی

  • OTCTherapy توسط اساتید داروساز بالینی
  • دارودرمانی بیماریهای شایع به همراه تفسیر نسخه
  • وبینارهای بازآموزی برای گروه هدف پزشکان عمومی و دکترای حرفه ای داروسازی با نظارت و همکاری انجمن های علمی
  • وبینارهای تخصصی دارودرمانی، طب اورژانس و مسمومیت ها
  • مهارتهای رگولاتوری ویژه ی داروسازان و کارشناسان فعال در واردات و تولید دارو و مکمل
  • مهارتهای ارتقاء دانش فنی داروسازی ویژه ی داروسازان و کارشناسان فعال در صنعت داروسازی